top of page

ИНДЕКСАЦИЯ НА МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ

 

             Уважаеми партньори и клиенти,

             Уведомяваме Ви, че считано от 01.06.22г. „ЕЛОС“ ООД ще индексира цените на месечните абонаменти спрямо официално обявения от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ) и съобразно случващите се в страната инфлационни процеси.                                                    Индексацията ще бъде отразена във фактурите за месечните такси  считано от 1 юни  2022 г.

 

Въпроси и отговори

 

1. Какво представлява Индексът на потребителските цени (ИПЦ)?

 ИПЦ е официален измерител на инфлацията в Република  България. Той измерва общото относително изменение в цените на стоките и услугите, които се използват от българските (резидентни) домакинства за лично (непроизводствено) потребление.

Официално обявения от Национален Статистически Институт средногодишен Индекс на потребителските цени за 2021 г. е 3.3%. През 2022  този индекс е 1,4% месечно и продължава да расте.

 

2. Защо извършвате индексация?

Индексирането на цените е необходимо за да можем да се справим с предизвикателствата на настоящата икономическа ситуация да продължим да Ви предоставяме висококачествени услуги.

Индексацията не нарушава действащото в Република България законодателството и за нея ще бъдат изготвени изискуемите документи, които ще можете да прегледате на сайта на „ЕЛОС“ ООД, а също ще получите на посочените от Вас електронни пощи.

Уведомяваме Ви, че с цел намаляване разходите по администриране и с цел по – бърза и ясна комуникация, считано от 01.06.2022г. за всички предлагани промоции и нови услуги както и за промени в условията по договорите, общите условия и относно промени в дейността ни, ще ви уведомяваме на сайта на дружеството и по електронен път – на посочените от Вас мейли. Ако до 10 дни от посочената по – горе дата не получим на мейла запитване или възражение от Ваша страна, ще приемем, че ни подкрепяте и се съгласявате с предложения от нас начин за уведомяване и, че той е приемлив и за двете страни.

 

3. От какво се определя процента на индексацията на месечните такси?

Индексацията е определена на база сложен алгоритъм в зависимост от:

  • Степента на риск на обекта;

  • Големината и отдалечеността на същия;

  • Чия е собствеността на монтираната в обекта сигнално - охранителна техника;

  • Какви комуникационни средства се ползват за привързването на обекта към охранителната система на „ЕЛОС“ ООД;

  • Каква такса сте плащали до момента и ползвали ли сте някакви преференции;

  • От колко време сте наш клиент;

  • Поета ли е имуществена отговорност за охраняваното имущество;

 

 

4. Има ли индексации в цените на услугите, предлагани от други охранителни фирми?

Увеличаването на минималната работна заплата, стойността на горивата, както и увеличението в цените на техниката и на някои услуги свързани с осъществяването на дейността, накараха и другите охранителни дружества да актуализират цените на месечните такси и предлаганите услуги.

 

5. Кои клиенти ще бъдат засегнати от индексацията?

Индексацията ще се приложи за всички клиенти, ползващи услугите на „ЕЛОС“ ООД,

 

6. Кога ще се отрази промяната във фактурата ми?

Промените в месечните такси ще бъдат отразени във фактурата за м.юни 2022г.

 

7. Ще бъдат ли индексирани цените на други услуги, предлагани от дружеството?                                                  На индексация подлежи основно цената на месечните такси, но ще има промяна и в цените на следните услуги:

  • Стойност на закупена охранителна техника – ще бъде увеличена с процента на увеличаване цената от страна на вносители или производители.

  • Стойността на доставка и монтаж или ремонт на охранителна техника – ще бъдат увеличени с процента, необходим за покриване на оперативните разходи.

 

8. Ще се индексират ли месечните такси за предходните месеци на 2022 г.?

Не, “ЕЛОС“ ООД ще индексира само месечните такси за напред. Индексацията няма да касае предходните месеци.

bottom of page